Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

 

Algemene voorwaarden          JIJST Kindercoaching

1.         Algemeen

JIJST Kindercoaching is opgericht door Kelly van Oostveen (hierna te noemen: de coach), gevestigd in Aadorp en staat ingeschreven onder nummer 68591683 bij de Kamer van Koophandel.

JIJST Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en hun (bonus)ouders (hierna te noemen: de cliënt, ook weldeelnemer), alsmede het organiseren van trainingen en themabijeenkomsten.

2.         Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met JIJST Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De coach behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

3.         Tarieven

Er kan te allen tijden vrijblijvend een kosteloze offerte of prijsaanvraag opgevraagd worden voor de diensten van JIJST Kindercoaching. Vaste tarieven staan vermeld op de pagina ‘tarieven’ op de website (www.jijstkindercoaching.nl). Dit zijn actuele prijzen, tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch, per WhatsApp, Skype of e-mail alsmede voorbereiding en materiaal, zijn bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht, indien nodig wordt een afspraak ingepland. JIJST Kindercoaching houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.
Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het oriëntatiegesprek aan u gefactureerd worden.

4.         Overeenkomst

Wanneer na een eventuele korte (max. 15 min) telefonische kennismaking, blijkt dat tussen coach en cliënt een wenselijke werkrelatie kan ontstaan en de hulpvraag van de cliënt en expertise van de coach op elkaar aansluiten, kan tot samenwerking worden overgegaan. De cliënt gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

5.         Betalingsvoorwaarden

Facturatie zal geschieden na afloop van de sessie (voor annulering zie annulering en restitutie). Deze verplicht de cliënt en/ of diens gezaghebbende de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL56RABO0317951661 t.n.v. JIJST Kindercoaching.
Wanneer de betaling niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt een betalingsherinnering verstuurd. Mocht de betaling binnen 8 dagen na deze herinnering nog niet zijn voldaan, dan volgt een tweede herinnering waarbij administratiekosten en rente in rekening worden gebracht.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van JIJST Kindercoaching zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling, kan de cliënt vooraf in overleg treden met de coach, om te overleggen of er onderling afspraken gemaakt kunnen worden.
Bij betalingsachterstand is JIJST Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

6.         Annulering en restitutie

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van JIJST Kindercoaching niet opgenomen. Er kan dan een bericht worden ongesproken op de voicemail. U wordt dan teruggebeld door de coach. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Wanneer klant zich (online) heeft aangemeld, staat hij/zij aangemeld voor de activiteit van zijn/haar keuze. Annulering voor een activiteit moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij JIJST Kindercoaching. De cliënt heeft het recht om binnen veertien kalenderdagen na aanmelding de aanmelding weer in te trekken.

Voor de andere bijeenkomsten en workshops geldt dat bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaatsvindt. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 4 dagen voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd.

Bij voortijdig stoppen op eigen verzoek, is er geen restitutie van het deelname tarief mogelijk.

7.         Annulering door de opdrachtnemer

JIJST Kindercoaching behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, de aanvangstijd en of plaats van de activiteit te wijzigen in overleg met de klant. Indien er naar het oordeel van JIJST Kindercoaching geen ¾ vruchtbare samenwerking mogelijk is, behoudt de coach het recht voortijdig een traject te beëindigen.

8.         Aansprakelijkheid

JIJST Kindercoaching is aangesloten bij Stichting Adiona, de beroepsorganisatie voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching. Dit houdt in dat JIJST Kindercoaching handelt volgens de beroepscode van Adiona. Voor meer informatie hierover kijkt u op http://adiona.nl/beroepscode.

U mag van de coach een verplichting tot inspanning verwachten.

 JIJST Kindercoaching werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. U als cliënt/ deelnemer bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, en uw fysiek, emotioneel en mentaal welzijn. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt JIJST Kindercoaching u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

JIJST Kindercoaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door JIJST Kindercoaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de coach. Vergoeding aan de cliënt en/of deelnemer kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van JIJST Kindercoaching.

9.         Vertrouwelijkheid

De door de klant aan JIJST Kindercoaching verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De coach verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

10.   Gesprekken met derden

De coach staat open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien en als zodanig gefactureerd. Eventuele reiskosten komen hier bovenop.

11.   Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. JIJST Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Wanneer de ouder/ verzorger niet bij de sessie aanwezig is, dient hij/ zij telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

12.     Klachten

JIJST Kindercoaching streeft continu naar de best mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over de dienstverlening of de organisatie eromheen, wordt vriendelijk verzocht daarover telefonisch of per mail contact op te nemen met JIJST Kindercoaching. De coach gaat er vanuit dat in gezamenlijk overleg tot een bevredigende oplossing voor beide partijen gekomen kan worden.

Lukt dit niet, dan kan de cliënt zich richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Quasir. JIJST Kindercoaching is via Stichting Adiona aan Stichting Quasir verbonden. Meer informatie hierover vindt u op http://adiona.nl/klachtenregeling. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan kunnen geschillen aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd. Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en JIJST Kindercoaching is Nederlands recht exclusief van toepassing.

13.   Auteursrechten

De uitgereikte stukken, zoals teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van JIJST Kindercoaching. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende klant/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

14.   Website

JIJST Kindercoaching besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website

www.jijstkindercoaching.nl. Informatie vermeld op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Desondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op de site niet (meer) actueel is. Tarieven en informatie kunnen aan verandering onderhevig zijn. JIJST Kindercoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Aan de informatie op deze

website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van JIJST Kindercoaching anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken, tenzij anders vermeldt via afgegeven certificaten.

15.   Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van JIJST Kindercoaching (www.jijstkindercoaching.nl/algemene-voorwaarden). Tevens zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, vestiging Enschede.

 

 

PRIVACY VERKLARING          JIJST KINDERCOACHING

Professionaliteit, discretie en transparantie zijn belangrijke waarden voor mij. Ik ga daarom zorgvuldig om met jouw privacy. Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://www.jijstkindercoaching.nl bezoekt, een coachingstraject aanvraagt en/ of afneemt en wanneer je deelneemt aan een workshops, zoals ‘Op je JIJST’  Opvoeden of één van mijn acties.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Je bent natuurlijk vrij om het in zijn geheel door te lezen. In het kort komt het erop neer dat eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg, bij mij in veilige handen zijn.
Het is mijn beleid om open te zijn over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens. Als ik om je persoonlijke gegevens vraag, vermeld ik altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De verschillende webpagina’s van JIJST Kindercoaching kunnen verwijzingen bevatten naar andere websites. Ik heb geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacymaatregelen. De persoonsgegevens die je verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op info@jijstkindercoaching.nl.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak jijstkindercoaching.nl bedoeld.

Artikel 1 Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

A.   Gedrag en bezoekgegevens website

Op https://www.jijstkindercoaching.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruik ik die voor de statistieken van mijn website en om de werking van mijn website gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

B.    Versturen van nieuwsbrieven

Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je een e-mailnieuwsbrief zodra deze uitkomt. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via info@jijstkindercoaching.nl. Je krijgt van mij dan een mail terug als bevestiging van je afmelding.

C.   Aanbieden van diensten

Ik gebruik jouw NAWgegevens en/of e-mailadres om telefonisch, per app of per mail contact op te nemen tijdens een traject en je te informeren over (nieuwe) diensten. Ook ontvang je automatisch de nieuwsbrief. Hiervoor kun jij je uiteraard altijd afmelden via info@jijstkindercoaching.nl.

D.   Overige doeleinden

Ik gebruik jouw NAW gegevens en/ of e-mailadres voor het versturen van facturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Artikel 2 Derden

Ik ben, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking heb, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding alsmede van informatie die door jouw als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Wanneer je klant bent van JIJST Kindercoaching heeft mijn boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens om de boekhouding te verwerken en controleren. Het betreft alleen de NAWgegevens en factuur- en betaalgegevens. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Artikel 3 Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur me dan een mail  via info@jijstkindercoaching.nl. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik controleer wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt.

Wanneer je de nieuwsbrief van JIJST Kindercoaching niet langer wenst te ontvangen, kun jij je afmelden door een mail te sturen naar info@jijstkindercoaching.nl.

Artikel 4 Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt.

Artikel 5 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Wil je op de hoogte blijven, dan adviseer ik je regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.

Artikel 6 Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak JIJST Kindercoaching
Vestigingsadres: Vijverlaan 31, 7611BZ Aadorp
Kamer van Koophandelnummer: 68591683

Contact via: info@jijstkindercoaching.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2018.